سرکار خانم دکتر پریسا سزاری

معاون آموزشی پزشکی عمومی دانشکده پزشکی

 مدیر دفتر توسعه آموزش دانشکده پزشکی

 هیات علمی گروه بیهوشی ، درد و مراقبت های ویژه از سال 1395

تحصیلات : متخصص بیهوشی 1395-1391 دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

پزشکی عمومی 1390-1382 دانشگاه علوم پزشکی تهران

 سوابق اجرایی : استاد یار بیهوشی بیمارستان لقمان حکیم

معاون پژوهشی بخش بیهوشی بیمارستان لقمان حکیم

عضو تیم ویراستاری Journal of cellular and molecular Anesthesia  سال 1398-1395

تیم اعتبار بخشی دانشکده پزشکی 1400 تاکنون

تیم اعتبار بخشی بیمارستان لقمان حکیم 1401

مسئول کمیته توسعه هیات علمی گروه بیهوشی ،1401

مسئول برنامه پزشکی عمومی گروه بیهوشی ،1401

ایمیل : psezari@sbmu.ac.ir

شماره تماس : 09354476542

isid.research.ac.ir/parisa_sezari

×

اطلاعات جستجو "Enter"فشار دادن

تنظیمات قالب