دکتر  کامبیز عباچی زاده

  • معاون آموزشی پزشکی عمومی دانشکده پزشکی
  • پزشکی عمومی (دانشگاه علوم پزشکی تهران)
  • متخصص پزشکی اجتماعی (دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی)
  • رتبه اول بورد تخصصی کشوری (سال 1387 )
  • دانشیار گروه پزشکی اجتماعی دانشکده پزشکی
  • مدیر دفتر توسعه دانشکده پزشکی (سال 1399-1400)
  • CV

آدرس ایمیل:  abachizade@gmail.com

آدرس ایمیل آکادمیک: k.abachizade@sbmu.ac.ir

لینک علم سنجی×

اطلاعات جستجو "Enter"فشار دادن

تنظیمات قالب