دکتر الهام ایزدی

  • رئیس اداره خدمات آموزشی پزشکی عمومی
  • پزشکی عمومی (دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه)
  • کارشناس مسئول ارزشیابی عملکرد پژوهشی دانشگاه (1394-1388)
  • مسئول مرکز توسعه پژوهش (1402-1394)
  • آدرس ایمیل: Izadi.elham75@gmail.com
  • آدرس ایمیل آکادمیک: e.izadi@sbmu.ac.ir
×

اطلاعات جستجو "Enter"فشار دادن

تنظیمات قالب