• تاریخ انتشار : 1402/08/17 - 12:00
  • بازدید : 154
  • تعداد بازدیدکننده : 142
  • زمان مطالعه : 1 دقیقه
معاونت آموزش پزشکی عمومی

درخواست میهمانی و انتقالی دانشجویان

ﺿﻤﻦ ﺍﻃﻼﻉ ﺭﺳﺎﻧﯽ ﺑﻪ ﺩﺍﻧﺸﺠﻮﯾﺎﻥ ﻣﺘﻘﺎﺿﯽ ﻭ ﺗﺎﮐﯿﺪ ﺑﺮﺍﺭﺍﺋﻪ ﺩﺭﺧﻮﺍﺳﺖ ﻣﯿﻬﻤﺎﻧﯽ ﻭ ﺍﻧﺘﻘﺎﻝ ﺻﺮﻓﺎً ﺍﺯ ﻃﺮﯾﻖ ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ, ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺭﻋﺎﯾﺖ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﻣﺮﺍﺣﻞ ﺑﻪ ﺷﺮﺡ ﺯﯾﺮ ﺍﻗﺪﺍﻡ ﻧﻤﺎیید.

1- درﺧﻮﺍﺳﺖ ﻣﯿﻬﻤﺎﻧﯽ ﻭ ﺍﻧﺘﻘﺎﻝ ﻃﺒﻖ ﻓﺮﻣﺖ ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ ﺑﺮﺍﯼ ﺩﺍﻧﺸﺠﻮﯾﺎﻥ ﻣﺘﻘﺎﺿﯽ ﺗﮑﻤﯿﻞ و ﺑﻌﺪ ﺍﺯ ﺑﺮﺭﺳﯽ ﻭ ﺗﺎﺋﯿﺪمدیریت امور آموزشی دانشگاه ﻓﺮﻡ ﺗﺎﺋﯿﺪ ﺷﺪﻩ ﺑﻪ ﺩﺍﻧﺸﺠﻮﯼ ﻣﺘﻘﺎﺿﯽ ﺍﺭﺍﺋﻪ میﺷﻮﺩ، ﺗﺎ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺑﺎﺭﮔﺬﺍﺭﯼ ﺍﺳﮑﻦ ﺩﺭﺧﻮﺍﺳﺖ ﺧﻮﺩ ﻫﻨﮕﺎﻡ ﺛﺒﺖ ﻧﺎﻡ ﺩﺭ ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﻣﯿﻬﻤﺎﻧﯽ ﻭ ﺍﻧﺘﻘﺎﻝ ﻭﺯﺍﺭﺕ ﻣﺘﺒﻮﻉ ﺍﻗﺪﺍﻡ ﻧﻤﺎﯾﺪ.

-ﺩﺍﻧﺸﺠﻮ ﺑﺎ ﻣﺮﺍﺟﻌﻪ ﺑﻪ ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﺛﺒﺖ ﺩﺭﺧﻮﺍﺳﺖ ﻣﯿﻬﻤﺎﻧﯽ ﻭ ﺍﻧﺘﻘﺎﻝ ﻭﺯﺍﺭﺕ ﻣﺘﺒﻮﻉ، ﺑﻪ ﺁﺩﺭﺱ ﺯﯾﺮ ﻭ ﻭﺭﻭﺩ ﺷﻤﺎﺭﻩ ﺩﺍﻧﺸﺠﻮﯾﯽ ﻭ ﮐﺪﻣﻠﯽ، ﺩﺭﺧﻮﺍﺳﺖ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﺑﻪ ﻫﻤﺮﺍﻩ ﺍﺳﮑﻦ ﻣﺪﺍﺭﮎ ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ ﺛﺒﺖ ﻣﯽ ﻧﻤﺎﯾﺪ.

•    ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﺛﺒﺖ ﺩﺭﺧﻮﺍﺳﺖ ﺍﻧﺘﻘﺎﻝ ﺑﻪ ﺁﺩﺭﺱ: http://transmission.behdasht.gov.ir

•     ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﺛﺒﺖ ﺩﺭﺧﻮﺍﺳﺖ ﻣﯿﻬﻤﺎﻧﯽ ﺑﻪ ﺁﺩﺭﺱ: http://guest.behdasht.gov.ir

٣-  ﺩﺭﺧﻮﺍﺳﺖ ﺛﺒﺖ ﺷﺪﻩ ﺗﻮﺳﻂ ﺩﺍﻧﺸﺠﻮ، ﺑﻌﺪ ﺍﺯ ﺑﺮﺭﺳﯽ ﺩﺭ ﺍﻣﻮﺭ ﺁﻣﻮﺯﺷﯽ ) ﺍﺩﺍﺭﻩ ﭘﺬﯾﺮﺵ ﻭ ﺛﺒﺖ ﻧﺎﻡ (ﺑﻪ ﺩﺍﻧﺸﮑﺪﻩ ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ ﺍﺭﺟﺎﻉ ﻣﯽ ﮔﺮﺩﺩ .

٤- ﺩﺍﻧﺸﮑﺪﻩ ﻫﺎ ﺑﺎ ﻭﺭﻭﺩ ﺑﻪ ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﺑﺮﺭﺳﯽ ﺩﺭﺧﻮﺍﺳﺖ ﻫﺎﯼ ﻣﯿﻬﻤﺎﻧﯽ ﻭ ﺍﻧﺘﻘﺎﻟﯽ ﺑﻪ ﺁﺩﺭﺱ ﺯﯾﺮ، ﺩﺭﺧﻮﺍﺳﺖ ﻫﺎﯼ ﺍﺭﺟﺎﻉ ﺷﺪﻩ ﺭﺍ ﺑﺮﺭﺳﯽ ﻭ ﺗﺎﯾﯿﺪ ﯾﺎ ﻋﺪﻡ ﺗﺎﯾﯿﺪ ﺁﻥ ﺭﺍ ﺍﺯ ﻃﺮﯾﻖ ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﻣﺬﮐﻮﺭ ﺑﻪ ﺍﻣﻮﺭ ﺁﻣﻮﺯﺷﯽ ﺩﺍﻧﺸﮕﺎﻩ )ﺍﺩﺍﺭﻩ ﭘﺬﯾﺮﺵ ﻭ ﺛﺒﺖ ﻧﺎﻡ ( ﺍﻋﻼﻡ ﻣﯽ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ.

   ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﺑﺮﺭﺳﯽ ﺩﺭﺧﻮﺍﺳﺖ ﻫﺎﯼ ﺩﺍﻧﺸﺠﻮﯾﺎﻥ ﺑﻪ ﺁﺩﺭﺱ: http://gu.behdasht.gov.ir )ﺑﺮﺍﯼ ﻭﺭﻭﺩ ﺑﻪ ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﺍﺯ ﻧﺎﻡ ﮐﺎﺭﺑﺮﯼ ﻭ ﮐﻠﻤﻪ ﻋﺒﻮﺭ ﮐﻪ ﻗﺒﻼ ﺩﺭﯾﺎﻓﺖ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﮔﺮﺩﺩ

  • گروه خبری : گروه های مطالب,عمومی
  • گروه خبری : 134439
کلمات کلیدی

نظرات

0 نظر برای این مطلب وجود دارد

نظر دهید

×

اطلاعات جستجو "Enter"فشار دادن

تنظیمات قالب